Lees onze voorwaarden aandachtig voordat u tot bestellen over gaat. Voorwaarden voor levering aan onze klanten. Onder www.pelders.nl wordt elders op deze website verstaan, Pelders Transfers and Classic Parts.

1. Toepassing

1.1 Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten in onze webwinkel van www.pelders.nl

1.2 Naast de algemene voorwaarden kunnen er op bepaalde producten indien nadrukkelijk is aangegeven aanvullende voorwaarden va toepassing zijn.

1.3 Onder koper wordt verstaan bezoekers van onze internetsite dan wel alle natuurlijke personen of rechtspersonen die met Pelders Transfers and Classic Parts een contractuele relatie van welke aard dan ook zijn aangegaan of aan willen gaan.

1.4 Pelders Transfers and Classic Parts behoudt zich het recht voor deze voorwaarden indien nodig te herzien en/of bij te stellen, te wijzigen.

1.5 Door gebruik te maken van onze internetsite te weten www.pelders.nl of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant deze Algemene Voorwaarden als ook alle andere rechten en plichten die staan vermeld op de www.pelders.nl.

2. Producten

2.1 Alle aanbiedingen van Pelders Transfers and Classic Parts in onze webwinkel zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van het product.

2.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een bestelling is gedaan en de orderbevestiging via www.pelders.nl is verstuurd.

2.3 De koper en Pelders Transfers and Classic Parts komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatiemiddelen een geldige overeenkomst tot stand komt. Het ontbreken van de gewone handtekening van de koper doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding er van. Het elektronische bestand van www.pelders.nl gelden voor het geen wettelijk is toegestaan, hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.4 Informatie, afbeeldingen en mededelingen die door Pelders Transfers and Classic Parts mondeling, telefonisch of via e-mail wordt gegeven en zo ook opgaven etcetera met betrekking tot het gehele aanbod en de belangrijkste kenmerken van onze producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Wij, Pelders Transfers and Classic Parts, geven echter geen garantie dat al de aangeboden producten volledig met de gegeven informatie etcetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen dan ook in beginsel niet leiden tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen vermeld zijn uitgedrukt in Euro’s (€), in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent.

3.2 Alle prijzen zijn inclusief Nederlandse BTW, wel exclusief heffingen die de Nederlandse staat ons oplegt ook exclusief verzendkosten tenzij anders vermeld in de informatie die betrekking heeft op het betreffende product. Indien de koper zich niet in Nederland bevindt is de koper zowel voor de eventuele verschuldigde BTW als ook de invoerrechten verantwoordelijk.

3.3 Speciale aanbiedingen op www.pelders.nl zijn alleen geldig voor de duur zoals vermeld bij deze aanbieding.

3.4 Alle opgaven gedaan door Pelders Transfers and Classic Parts zowel van getallen, specificaties en eventuele andere aanduidingen van onze aangeboden producten zijn met veel zorg gedaan echter Pelders Transfers and Classic Parts kan er niet voor instaan dat er zich ter zaken geen afwijkingen zullen voordoen.

4. Betalingen

4.1 Bij bestelling via www.pelders.nl geschiedt de betaling onder rembours dan wel per bankoverschrijving. Een remboursbetaling is contant aan de vervoerder of op de door de vervoerder te bepalen wijze van betalen. De betaling per bankoverschrijving vindt plaats in een tijdsbestek van 8 dagen na de factuurdatum.

4.2 Ten laste van de koper komen tevens alle (buiten)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook die Pelders Transfers and Classic Parts maakt bij het niet nakomen van (betalings-)verplichtingen door de koper.

4.3 In geval van niet op tijd betalen door de koper heeft Pelders Transfers and Classic Parts het recht de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden en verdere leveringen op te schorten tot het moment waarop de koper zijn betalingsverplichting geheel is nagekomen. Zo ook eventuele verschuldigde rente en de kosten die zijn ontstaan als gevolg van het niet nakomen van zijn betalingsverplichting.

5. Aflevering en levertijd

5.1 Als een product tijdelijk niet op voorraad is dat door de koper wordt besteld zal dit aan de koper gemeld worden, ook wanneer het bestelde product weer voorradig is. Bij vertraging wordt de koper per telefoon, telefax of e-mail op de hoogte gebracht.

5.2 Pelders Transfers and Classic Parts zorgt voor verzending per post of andere wijze ter keuze van Pelders Transfers and Classic Parts. Pelders Transfers and Classic Parts blijft volledig eigenaar van de geleverde producten tot dat de koopprijs volledig is voldaan.

5.3 Bij levering aan het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

6. Overmacht

6.1 In geval van overmacht is Pelders Transfers and Classic Parts niet gehouden aan haar verplichtingen ten opzichte van de koper te voldoen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

6.2 Onder overmacht wordt verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen door Pelders Transfers and Classic Parts en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van www.pelders.nl .

7. Schadevergoeding

7.1 Pelders Transfers and Classic Parts kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen dan is ontstaan door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Replica onderdelen zijn niet geproduceerd zoals het origineel dit vanwege de kleinere gevraagde oplagen. Sommige producten geven niet dezelfde veiligheid of zijn van dezelfde sterkte als het originele product. Replica onderdelen zijn enkel bedoeld voor restauratie doeleinde. Gebruik op de weg is geheel ter risico voor de koper. Geen enkele claim voor het gebruik van onderdelen verkregen via Pelders Transfers and Classic Parts kan dan ook gehonoreerd worden door Pelders Transfers and Classic Parts.